Saimaa UNESCO Global Geopark

Sarkaslammen kalliomaasto

Viisalanmäentie 980, 51890 Juva

+358407551100

veera.hakkarainen@saimaageopark.fi

Ristilammen ja Sarkaslammen kallioalueita hallitsevat 30-50 m vedenpinnan yläpuolelle nousevat jyrkänteet ja niiden väliin jäävät laaksot, jotka kuvastavat alueen kallioperän murros- ja ruhjevyöhykkeiden kulkua. Kallioiden pääkivilaji on granaattipitoinen kiillegneissi, jossa on graniittia suoniaineksena sekä paikoin laajempina alueina.